Algemene Voorwaarden

  1.   Definities
  2.   Toepasselijkheid
  3.   Aanbieding en acceptatie
  4.   Aanvang Overeenkomst
  5.   Duur en einde Overeenkomst
  6.   Levering en leveringstijd
  7.   Overmacht
  8.   Prijzen
  9.   Betalingsvoorwaarden
  10. Ontbinding
  11. Verplichtingen Webcando
  12. Verplichtingen Opdrachtgever
  13. Aansprakelijkheid
  14. Overdracht van rechten en plichten
  15. Buitengebruikstelling
  16. Reclame
  17. Dataverkeer
  18. Dedicated en Colocated hosting
  19. Intellectuele eigendomsrechten
  20. Klachten
  21. Wijziging Algemene Voorwaarden
  22. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

1.        Definities

1.1  De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven.

Account: Webruimte ten behoeve van de Opdrachtgever, welke afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Account.

Colocated hosting: het plaatsen van een Webserver ten behoeve van de Opdrachtgever in een ruimte binnen een datacentrum, welke ter beschikking staat van Webcando. De Webserver is eigendom van de Opdrachtgever.

Dataverkeer: alle datastromen van en naar de Webruimte van de Opdrachtgever; hieronder vallen onder meer webverkeer (www), E-mail en FTP verkeer.

Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een Webserver voor exclusief gebruik van de Opdrachtgever.

Diensten: de door Webcando geëxploiteerde producten en Diensten. Hieronder vallen onder meer de aanvraag en registratie van Domeinnamen, de Webhosting van alle elektronische informatie van de door de Opdrachtgever bij Webcando ondergebrachte Domeinnamen, Dedicated hosting, Colocated hosting en alle andere aanvullende en ondersteunende Diensten.

Domeinnaam: de unieke aanduiding van een Internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een Website of een E-mail adres.

E(lectronic)- mail: het overbrengen van elektronische berichten via het Internet.

E-mail adres: een op naam van de Opdrachtgever gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.

Handleiding: documentatie, die Webcando gedurende de Overeenkomst ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever ten behoeve van toegang tot zijn Account.

Internet: een wereldwijd netwerk van computers, waarmee men informatie kan uitwisselen.

Log-in procedure: de procedure, voorgeschreven door Webcando, teneinde de Opdrachtgever in staat te stellen toegang te verkrijgen tot zijn Account.

Nettiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van Diensten van Webcando wordt afgesloten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die Schriftelijk dan wel per E-mail is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van Webcando. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Persoonsregistratie: de persoonsgegevens, Accountgegevens en indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruiksgegevens over Dataverkeer, die Webcando verzamelt en bewaart teneinde rekeningen te kunnen versturen aan de Opdrachtgever.

Reseller: een Opdrachtgever met toegang tot de Resellermodule.

Resellermodule: een afgesloten Website, waarop Opdrachtgevers in kunnen loggen via een aparte Log-in procedure. De Resellermodule is bedoeld voor grootafnemers van de Diensten.

Schriftelijk: een op papier gestelde mededeling.

Script: een combinatie van voorgeprogrammeerde computeropdrachten in een bestand.

Webhosting: het aanbieden van een permanente breedbandige verbinding via een Webserver met het Internet in combinatie met een Account.

Webruimte: harde schijfruimte op een Webserver, die Webcando ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een Website of Webserver en overige Diensten van Webcando.

Webserver: een middels meerdere datalijnen op het Internet aangesloten computer, met daarop één of meerdere Accounts.

Website: één of meerdere geïntegreerde Internetpagina's

 

2.        Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet Schriftelijk is afgeweken, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding van, opdracht aan of Overeenkomst met Webcando.

2.2 Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Webcando niet van toepassing en derhalve niet bindend.


3.        Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door of vanwege Webcando gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Webcando Schriftelijk dan wel per E-mail anders is vermeld.

3.2 Aanbiedingen kunnen na aanvaarding onverwijld herroepen worden.

3.3 Een aanbieding of offerte door Webcando gedaan heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij anders is vermeld.

3.4 Webcando is te allen tijde gemachtigd om de (aspirant-)Opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

4.        Aanvang Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment, dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
        * het aanvraag- of contractformulier is aangeboden door de Opdrachtgever;
        * de aanvraag is volledig ontvangen en geaccepteerd door Webcando;
        * de aanvraag is per E-mail bevestigd door Webcando aan de Opdrachtgever.

4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 geldt bij de aanvraag van een Domeinnaam de datum van registratie van de Domeinnaam als moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

4.3 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.4 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen Schriftelijk dan wel per E-mail geschieden.

 

5.        Duur en einde Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

5.2 De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 De Overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimumduur worden beëindigd middels opzegging. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een Domeinnaam naar een andere dienstverlener géén opzegging inhoudt.

5.4 Opzegging dient Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan per post of per fax geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Webcando de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de Opdrachtgever.

 

6.        Levering en leveringstijd

6.1 Levering van de Diensten geschiedt na totstandkoming van de Overeenkomst en na opdracht en aanlevering, Schriftelijk dan wel per E-mail, van de door Webcando bepaalde noodzakelijke gegevens en documenten of op een later af te spreken tijdstip.

6.2 Een afgesproken levertijd kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de Opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van Webcando zal de termijn van overschrijding worden verlengd met de termijn van de overmacht.

6.3 Bij aanvraag en registratie van een Domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een leveringstijd van maximaal twee (2) weken.

 

7.        Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Webcando niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

7.2 Gedurende de periode van overmacht worden de leveringsverplichtingen en de andere verplichtingen van Webcando opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan drie (3) weken, is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de wederpartij recht op schadevergoeding ontstaat.

 

8.        Prijzen

8.1 Alle op de Website van Webcando genoemde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2 Webcando behoudt zich te allen tijde het recht voor de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden, aangekondigd per E-mail. De tariefswijziging geldt ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten vanaf het moment van verlenging, als bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten.

8.3 Indexatie: Webcando behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Webcando toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

 

9.        Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat vanaf de dag van aanvang van de Overeenkomst tot en met de dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst.

9.2 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De Opdrachtgever is voorts de verdere kosten die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.3 De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.

9.4 Webcando stuurt de Opdrachtgever een factuur voor de vergoedingen die samenhangen met de Overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen. Bij niet-nakoming behoudt Webcando zich het recht voor de prestatie van zijn kant (tijdelijk) op te schorten.

9.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in artikel 9.4 betaalt, ontvangt de Opdrachtgever een herinnering. Daarbij wordt een nadere termijn van betaling vastgesteld. Bij niet-nakoming binnen deze tweede termijn is de Opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Alsdan zal hij of zij vertragingsrente verschuldigd zijn over het openstaande factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De vertragingsrente, welke gelijk is aan de wettelijke rente, zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

9.6 Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is, vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd.

9.7 Indien de Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan hij of zij de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan Webcando elektronisch kenbaar maken via het volgende E-mail adres: . Na ontvangst van het bezwaar zal Webcando een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het indienen van bezwaar laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

9.8 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, zal Webcando het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de Opdrachtgever onverwijld retourneren. Eén en ander zal worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan de dag waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

 

10.       Ontbinding

10.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Webcando gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is om aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Webcando te voldoen, is Webcando te allen tijde gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Webcando Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Webcando tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Webcando verder toekomende rechten.

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden heeft Webcando het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de Dienst(en) te staken indien de Opdrachtgever:
    * valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven aan Webcando;
    * nagelaten heeft juiste gegevens en/of wijzigingen door te geven aan Webcando;
    * de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
    * in strijd handelt met het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden;
    * oneigenlijk gebruik maakt van het Internet;
    * informatie verspreidt, die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving;
    * informatie verspreidt, die in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen;
    * informatie verspreidt, die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
    * in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
    * surséance van betaling heeft aangevraagd;
    * het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
    * onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

10.3 De omstandigheid als bedoeld in artikel 7.2 en 8.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als grond voor ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst.

10.4 Webcando is ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd de registratie van de Domeinnaam te doen beëindigen. Opdrachtgever zal na de ontbinding niet meer vertegenwoordigd worden door Webcando. Bij beëindiging van de registratie zal het gebruik van de Domeinnaam ontzegd worden en zal de inschrijving daarvan doorgehaald worden in het register.

10.5 Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de Resellermodule, is Webcando ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd het totale klantenbestand van de Opdrachtgever over te nemen, teneinde deze klanten de mogelijkheid te bieden het gebruik van de Dienst(en) voort te laten duren.

 

11.       Verplichtingen Webcando

11.1 Webcando spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor:
    * het verlenen van de in de Overeenkomst bepaalde Dienst(en);
    * het in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
    * de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

11.2 Webcando kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en).

11.3 Webcando onthoudt zich van het inzien van persoonlijke E-mail en/of bestanden van Opdrachtgevers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Webcando hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

 

12.       Verplichtingen Opdrachtgever

12.1 De Opdrachtgever is verplicht tot betaling op de wijze zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

12.2 De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. De Opdrachtgever stelt Webcando zo spoedig mogelijk Schriftelijk dan wel per E-mail in kennis van wijzigingen in voor Webcando relevante gegevens.

12.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de Webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
    * het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in nieuwsgroepen op het Internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een Website, Domeinnaam, E-mail adres of andere Dienst bij Webcando;
    * het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
    * het openbaar maken en/of verspreiden van kinderpornografie;
    * het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het Internet (hacking);
    * seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.

12.4 De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan systemen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om processen of programma's -al dan niet via de Webserver- op te starten, welke Webcando, overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers hinder of schade kan toebrengen. In dezen is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde Webserver. Webcando is gerechtigd om bij constatering van hinder, dan wel bij toebrenging van schade de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. Webcando zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Webcando kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van de Opdrachtgever.

12.5 Het is de Opdrachtgever toegestaan om Scripts te gebruiken, mits deze Scripts goed geconfigureerd zijn. Webcando is gerechtigd om bij constatering van overlast als gevolg van een foutief geconfigureerd Script, dan wel als gevolg van het veelvuldig aanroepen van een Script, de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. Webcando zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Webcando kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van de Opdrachtgever.

12.6 De Opdrachtgever is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. In navolging hiervan is de Opdrachtgever verplicht zijn Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien de Opdrachtgever meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij Webcando. Deze melding kan worden gericht aan het volgende E-mail adres: abuse@webcando.nl.

12.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Account, de Handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Webcando hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden.

12.8 De Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem te verkrijgen.

12.9 De Opdrachtgever draagt zorg voor de opslag van back-ups en andere relevante gegevens. Webcando kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van de hiervoor bedoelde gegevens.

12.10 De Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid Webruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden.

12.11 De Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Webcando zijn persoonsgegevens op te nemen in de Persoonsregistratie van Webcando welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze Persoonsregistratie bevat tevens Accountgegevens alsook verbruiksgegevens en is slechts toegankelijk voor Webcando. De Persoonregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Webcando hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

13.       Aansprakelijkheid

13.1 Webcando is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Webcando weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Webcando kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Webcando of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webcando.

13.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden, is Webcando ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Webcando voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3 Webcando is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Webcando kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

13.4 Webcando is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de Opdrachtgever op zijn Website of Webserver gepubliceerd materiaal. Indien er conform artikel 20.3 van deze Algemene Voorwaarden melding wordt gemaakt van wederrechtelijk handelen door de Opdrachtgever, rust op Webcando een onderzoeksplicht.

13.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Webcando en derden mochten lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, voortvloeiende uit de Overeenkomst.

13.6 De Opdrachtgever vrijwaart Webcando voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het wederrechtelijke, dan wel het onzorgvuldige gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde Dienst(en).

13.7 De Opdrachtgever dient Webcando per direct Schriftelijk dan wel per E-mail op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen in zijn gegevens. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is hij of zij aansprakelijk voor alle schade die Webcando als gevolg daarvan lijdt.

 

14.       Overdracht van rechten en plichten

14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij.

14.2 Indien de Domeinnaam door Webcando op naam van Webcando voor de Opdrachtgever is geregistreerd, wordt er medewerking verleend aan opdrachten van de Opdrachtgever met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam. Bij alle geschillen in en buiten rechte wordt de Opdrachtgever, die houder is van een dergelijke Domeinnaam de kans geboden de desbetreffende Domeinnaam op eigen titel over te nemen, mits alle openstaande facturen zijn voldaan. Indien de Opdrachtgever hier binnen 48 uur geen gehoor aan geeft, wordt de registratie van de Domeinnaam door Webcando ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij de overdracht van de Domeinnaam wordt een nader te bepalen toeslag vastgesteld.

 

15.       Buitengebruikstelling

15.1 Webcando heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

15.2 Webcando heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Webcando niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Webcando zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Webcando kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

15.3 Tot heraansluiting wordt overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door Webcando gestelde termijn al zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake een vastgesteld bedrag voor heraansluiting heeft voldaan, te weten € 50,- excl. BTW. Indien buitengebruikstelling heeft plaatsgevonden op grond van artikel 12.4 en 12.5 van deze Algemene Voorwaarden, wordt dit bedrag vermeerderd met de arbeidskosten (standaard minimaal één arbeidsuur), welke gemaakt dienen te worden teneinde de toegebrachte schade zoveel mogelijk te beperken. De arbeidskosten bedragen € 60,- per uur exclusief BTW.

 

16.       Reclame

16.1 De Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering Schriftelijk te reclameren. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Webcando.

16.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient Schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, had kunnen worden geconstateerd of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Webcando.

16.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4 Reclame laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

 

17.       Dataverkeer

17.1 Het toegestane verbruik van dataverkeer komt overeen met de hoeveelheden zoals vermeld bij de verschillende pakketten op de Website van Webcando of zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien de Website of Webserver van de Opdrachtgever meer dataverkeer verbruikt dan maandelijks is toegestaan, zal Webcando de Opdrachtgever per E-mail op de hoogte brengen van deze overschrijding.

17.2 De Opdrachtgever zal in de gelegenheid worden gesteld om een toeslag te betalen op de overschreden hoeveelheid dataverkeer. Indien de Opdrachtgever aangeeft deze toeslag niet te zullen voldoen, zal hij of zij tot uiterlijk 48 uur na desbetreffende mededeling in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige Website of Webserver elders onder te brengen, mits hij of zij aan alle overige verplichtingen jegens Webcando heeft voldaan.

17.3 Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de gelegenheid om de Website of Webserver elders onder te brengen dan wel te verwijderen, is Webcando gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige Website of Webserver te verwijderen dan wel op non-actief te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Het verwijderen van de Website of de Webserver laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen schorsende werking.

 

18.       Dedicated en Colocated hosting

18.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden dient de verschuldigde vergoeding bij Overeenkomsten met een looptijd van één (1) jaar, per kwartaal vooruit te worden voldaan.

18.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden kan Webcando zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, derden inschakelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, kunnen in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden, de tarieven van desbetreffende derde worden gehanteerd.

18.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden zal Webcando de Opdrachtgever bij overschrijding van het maandelijks toegestane verbruik van dataverkeer niet op de hoogte brengen. De overige artikelen blijven onverkort van kracht met dien verstande dat daar waar gesproken wordt van Webruimte, tevens Webserver gelezen dient te worden.

 

19.       Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van Webcando valt onder de intellectuele eigendom van Webcando. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Webcando. Alle rechten voorbehouden.

19.2 Het is de Opdrachtgever toegestaan de op de Website van Webcando aanwezige software te downloaden en te gebruiken ter zake van de Diensten van Webcando.

19.3 De Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Webcando ter zake van enige aanspraak.

 

20.       Klachten

20.1 Webcando neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de Diensten, gedragingen en/of handelingen van haar Opdrachtgevers.

20.2 Webcando spant zich in klachten omtrent haar Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van haar Diensten te komen. De Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen, nadat de Opdrachtgever de klacht had behoren te constateren uitsluitend elektronisch melden via het volgende E-mail adres: klachten@webcando.nl. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst door Webcando in behandeling genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden.

20.3 Webcando spant zich in klachten omtrent handelingen en/of gedragingen door klanten van Opdrachtgevers of Opdrachtgevers van Webcando zo goed mogelijk te behandelen. De gebruiker van het Internet kan klachten over misbruik, spamming en/of illegale handelingen binnen 3 werkdagen, nadat het voorval had behoren te worden geconstateerd, uitsluitend elektronisch melden via het volgende E-mail adres: abuse@webcando.nl. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, door Webcando in behandeling genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden.

20.4 Het indienen van een klacht laat alle verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

 

21.       Wijziging Algemene Voorwaarden

21.1 Webcando behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen. De wijzigingen worden door Webcando uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden per E-mail aangekondigd.

21.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen.

 

22.        Geschillenregeling en toepasselijk recht

22.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Webcando en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

22.2 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden van Webcando , gevestigd te gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Emmen, onder nummer 01162443.